Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2018

bagatela
5805 f4cc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapoolun poolun
bagatela
4536 349a 500
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost viapiehus piehus
bagatela
2840 d215 500
Reposted fromlukster lukster viapiehus piehus
bagatela
im bardziej jesteś szczęśliwa, tym bardziej potrafisz cieszyć się szczęściem innych.
— prawda.
Reposted fromaggape aggape viapiehus piehus
bagatela
4905 7849 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viainzynier inzynier
bagatela
bagatela
Reposted fromshakeme shakeme
bagatela
Reposted fromshakeme shakeme viaI-HAVE-NO-FACE I-HAVE-NO-FACE
bagatela
7057 ca3c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMundek Mundek
bagatela
tyle numerów, do których nie mogę zadzwonić
tyle adresów, pod które nie można mi pójść
— Katarzyna Wołyniec
bagatela

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"

August 19 2018

8504 77d7 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viabanshe banshe
bagatela
8380 28cc 500
Reposted frommangoe mangoe viabanshe banshe
bagatela
<3
Reposted fromzatora zatora viabanshe banshe
7200 b853 500

coralinemjones:

Roman Holiday (1953)

Reposted fromSkydelan Skydelan viafuckofcourse fuckofcourse
bagatela
9409 fc8a 500
Reposted frompiehus piehus viakrainakredek krainakredek

August 16 2018

bagatela
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viakrainakredek krainakredek
bagatela
bagatela
3633 1bd4
Reposted fromfelicka felicka viaarwenan1 arwenan1
bagatela
4656 ab34
Reposted fromEtnigos Etnigos viaarwenan1 arwenan1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl