Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2017

bagatela

March 27 2017

bagatela

March 26 2017

bagatela
3876 ac57
Reposted fromverronique verronique viahormeza hormeza
bagatela
8392 db36
Reposted fromcalifornia-love california-love
Reposted fromnokturnal nokturnal viapannakies pannakies
bagatela
To nie życie jest szare, nudne i przewidywalne, lecz to co zgromadziłeś przez lata w swoim umyśle. Pretensje, żale, oczekiwania, niespełnione plany, oceny, wymagania, wspomnienia, nawyki, wątpliwości, lęki, ograniczenia, roszczenia, schematy. To czyni Cię biednym. Gdy w swoim umyśle masz biedę, doświadczasz biedy. Będziesz miał umysł bogaty w dobre wrażenia, wdzięczność, miłość, radość, mądrość, akceptację, humor, otwartość, bogactwo zacznie otaczać Cię z każdej strony.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
bagatela
5466 cb84
Reposted fromcalifornia-love california-love

March 25 2017

bagatela
7905 35a8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatulele tulele
1206 c3e2 500
Reposted fromfinnglas finnglas viazurawianiaczka zurawianiaczka
bagatela

March 24 2017

6189 9c25
Reposted fromnoisetales noisetales viaOhSnap OhSnap
7803 b5fc 500
Reposted frombigbad1880 bigbad1880 viakatastrofo katastrofo
bagatela
0295 5b79
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamodalna modalna
7555 d689 500

yuropyon:

And yet.

Reposted fromongaku88 ongaku88 viagosialap gosialap

March 23 2017

bagatela
Reposted fromthetemple thetemple viadzony dzony

March 22 2017

bagatela
Podobno ludzie nie mogą spać kiedy się boją. Ale przychodzi taki moment, kiedy rzeczywistość staje się nie do zniesienia i wtedy właśnie śpi się dużo. Bo jak się śpi to nie trzeba się martwić, nie trzeba się bać, nie trzeba podejmować decyzji.
— śpię dużo
Reposted fromchocoway chocoway viaRozaa Rozaa
bagatela
6689 1fb2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasalami salami
bagatela
Are Millennials really that bad? Yes.
Reposted fromFlau Flau viaalberta alberta

March 21 2017

2648 537d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl