Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2019

bagatela
9395 1dd8 500
Reposted frompiehus piehus viaaura-lunaris aura-lunaris
bagatela
3539 58f7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaura-lunaris aura-lunaris
bagatela
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianowaczi nowaczi
bagatela
4800 9ba0 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadivi divi
bagatela
Coraz częściej będąc w towarzystwie dochodzę do wniosku, że nie umiem rozmawiać. 
— nie wiem, kompletnie nie wiem. I przez to coraz częściej milczę...cholera
Reposted fromfabulous-lazy fabulous-lazy vianowaczi nowaczi
bagatela
0613 50fc 500
Reposted fromfungi fungi viaOhSnap OhSnap
bagatela
0095 02d5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianowaczi nowaczi
bagatela
Ból jest nieunikniony.  Cierpienie jest wyborem.
— Haruki Murakami
Reposted fromautunno autunno viagreywolf greywolf
bagatela
0507 4992 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaciarka ciarka
bagatela
9446 aff4 500
Reposted fromcontigo contigo viadivi divi
bagatela
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
bagatela
bagatela
You must have pride, for all the steps that nobody saw you make.
— Pluto
Reposted fromverronique verronique viahormeza hormeza
bagatela
Związki są po to abyśmy rozumieli marzenia drugiej osoby. Abyśmy rozmawiali o nich. Mimo, że czasami masz ochotę zajebać tę drugą osobę siekierą, a ona ciebie tłuczkiem. Wszystko da się wynegocjować. Jeśli tylko pogadacie ze sobą o godzinę dłużej.
— Pokolenie Ikea
bagatela
8360 6953 500

September 14 2019

bagatela
8164 b6b1 500
Reposted fromwyczes wyczes viakrainakredek krainakredek

September 13 2019

bagatela
Reposted fromshakeme shakeme viadzony dzony
7305 2d87
Reposted frombrumous brumous viadzony dzony

September 09 2019

bagatela
1900 f9cb 500
Reposted fromsoftboi softboi viaantamariel antamariel
bagatela
5678 0991 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viapozakontrola pozakontrola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl