Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

bagatela
1161 b61c 500
Reposted fromiblameyou iblameyou viasexandthecity sexandthecity

July 16 2017

bagatela
9628 1b81
Reposted fromkarahippie karahippie viadzony dzony

July 15 2017

bagatela

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
Reposted from21gramow 21gramow viaPicki91 Picki91
bagatela
3424 6302 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viadzony dzony
7836 d784 500
Reposted fromsehrschwul sehrschwul viadzony dzony

July 14 2017

bagatela
8801 a555 500
Reposted frommodalna modalna viamaybeyou maybeyou

July 12 2017

bagatela
5352 9bbf
Reposted fromcalifornia-love california-love

July 10 2017

bagatela
8120 3cba
Reposted fromtosiaa tosiaa viaalliwantisyou alliwantisyou

July 08 2017

bagatela
2666 e29f 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viavertheer vertheer
bagatela
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viainstead instead
6469 9368 500

delta-breezes:

Emily Jeffords | @emily_jeffords

Reposted fromkimik kimik viadzony dzony

July 07 2017

bagatela
8683 fe96
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
bagatela
8720 9514 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
bagatela
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova viazmora zmora

July 06 2017

bagatela
6660 0626
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaalliwantisyou alliwantisyou
6034 c983 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaalliwantisyou alliwantisyou
How difficult it is to be simple
— Vincent van Gogh
(via blackshivers)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaalliwantisyou alliwantisyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl