Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viakrainakredek krainakredek
bagatela
5165 4323 500
Reposted fromlittlemouse littlemouse viakrainakredek krainakredek

June 04 2017

4387 2741
Reposted fromtosiaa tosiaa vianiedonaprawienia niedonaprawienia
bagatela
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viaSurvivedGirl SurvivedGirl
bagatela
bagatela
bagatela
5459 f17f 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viadzony dzony
bagatela
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viakrainakredek krainakredek

June 03 2017

7393 b840 500

edgeofsensuality:

Can never reblog this enough.

Reposted fromamatore amatore viaAleksTheCat AleksTheCat
bagatela
9770 38f9
przepraszam za kłopot
Reposted fromnonono nonono viakrainakredek krainakredek
bagatela
Czy życie to nie rzecz gustu? Jednym się podoba i chętnie żyją, a drudzy muszą.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromhejhejter hejhejter viakrainakredek krainakredek

June 01 2017

bagatela
8670 40c5 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viadontforgot dontforgot
9107 7a69 500
Reposted fromshounenhomos shounenhomos viaelentarie elentarie
bagatela
Przychodzi moment, w którym po utracie złudzeń co do innych tracimy je co do siebie.
— Emil Cioran "Zeszyty 1957-1972"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamesoute mesoute
bagatela
- Czego ci najbardziej brakuje?
- Ludzi, od których się oddaliłem.
— Humans of New York: Stories

May 31 2017

bagatela
Reposted fromFlau Flau viawujcioBat wujcioBat
bagatela
8335 3d38 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viawrazliwa wrazliwa

May 30 2017

bagatela
bagatela
5634 55ae
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaCarridwen Carridwen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl