Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2017

7836 d784 500
Reposted fromsehrschwul sehrschwul viadzony dzony

August 24 2017

bagatela
7888 0c54
Reposted from0 0 viakrainakredek krainakredek

August 23 2017

bagatela
1293 ec9d 500
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viadivi divi
bagatela
A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja. 
— Edward Stachura
Reposted frompensieve pensieve viaeazyi eazyi

August 22 2017

bagatela
(...) jak dużo powiedzieć, a nic nie powiedzieć, jak się śmiać, gdy w środku nie do śmiechu, jak w coś wierzyć, gdy w nic się nie wierzy, (...). 
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
bagatela
7333 3470
Reposted fromoll oll viakrainakredek krainakredek

August 20 2017

bagatela
5850 b104
Reposted fromkarahippie karahippie viakrainakredek krainakredek
bagatela
Tak. Nie miałam młodości.
Żyłam. Bez imprez, spontanicznych wyjazdów, studiów, koncertów. 
Nie miałam czasu - musiałam być dorosła.
— aggape.soup.io
Reposted fromaggape aggape viasmutnazupa smutnazupa
bagatela
5088 3fbc
Reposted frombadsamaritan badsamaritan via13-days 13-days

August 18 2017

bagatela
4340 0040 500
bagatela
1646 9c11 500
bagatela
1961 94fc 500
Reposted fromhighlmittel highlmittel viashakeme shakeme
bagatela
9631 74c7
Reposted fromrichardth richardth via1901 1901
bagatela
1321 1996
Reposted fromdeviate deviate via1901 1901

August 17 2017

bagatela

August 14 2017

bagatela
“The type of person you marry plays a big role in the type of children you have, so do your unborn children a favour by choosing wisely.”
Reposted fromstonerr stonerr viafuckofcourse fuckofcourse
bagatela
4486 c38f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakrainakredek krainakredek
bagatela
Zrozumcie, że język może ukryć prawdę, ale oczy - nigdy.
— Michaił Bułhakow
6469 9368 500

delta-breezes:

Emily Jeffords | @emily_jeffords

Reposted fromkimik kimik viadzony dzony

August 13 2017

4937 1a62
Reposted fromschlechtwettersusi schlechtwettersusi viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl